WARSZTATY ARTETERAPEUTYCZNE DLA DZIECI NIEŚMIAŁYCH W WIEKU 6-7 LAT

Gabinet WIĘŹ zaprasza na kolejny cykl warsztatów arteterapeutycznych dla dzieci nieśmiałych w wieku 6-7 lat.

Zajęcia polecane są w szczególności dla dzieci nieśmiałych, niepewnych siebie, mających zaniżoną samoocenę, trudności w nawiązywaniu relacji z innymi oraz funkcjonowaniu w grupie.

dzieci nieśmiałe, arteterapia, Jaworzno Wioletta WójcickaPodczas zajęć warsztatowych będziemy:
- ćwiczyć komunikację własnych potrzeb, zwracania się o pomoc,
- budować zdrowe relacje z rówieśnikami,
- ćwiczyć zabieranie głosu na forum grupy,
- ćwiczyć inicjowanie kontaktów z rówieśnikami, włączenia do zabawy,
- ćwiczyć radzenie sobie z emocjami oraz adekwatnego ich wyrażania,
- rozwijać poczucie własnej wartości,
- budować wiarę we własne możliwości.


Warsztaty to dobre rozwiązanie dla dzieci, które zaczynają przygodę np. ze szkołą (pierwszoklasistów), nowym miejscem, rówieśnikami aby z sukcesem zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest wejście do nowej grupy.

ZAPISY DO GRUPY:

Warunkiem przyjęcia dziecka do grupy jest wcześniejsza konsultacja z rodzicem.

Jaki jest cel konsultacji wstępnej ?

Zależy nam aby każde dziecko w pełni skorzystało z proponowanej formy zajęć, dlatego zajęcia grupowe poprzedzone są konsultacją z rodzicem. Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka, obszarów w rozwoju dziecka wymagających wsparcia a w efekcie przyjęcie dziecka do grupy lub rozważenie innych form wsparcia rozwoju.

Cały cykl warsztatowy obejmuje 12 spotkań.

- 2 spotkania warsztatowe dla rodziców (pierwsze spotkanie przed rozpoczęciem warsztatów dla dzieci, drugie spotkanie podsumowujące po zakończeniu warsztatów dla dzieci)
- 10 spotkań warsztatowych dla dzieci

Koszt:

Konsultacja z rodzicem przed warsztatami – 100 zł (50 min)
Warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci nieśmiałych (w tym również 2 spotkania warsztatowe dla rodziców) – 600 zł

Planowany start: jesień 2018 (poniedziałki godz.15:45 – 16:45) – trwa już nabór

Czas trwania spotkania: 1 godzina
Liczba dzieci w grupie: 6-8 dzieci
Miejsce: Więź – Gabinet Psychoterapii, ul. Inwalidów Wojennych 10,43-600 Jaworzno

Zapisy i szczegółowe informacje: mgr Wioletta Wójcicka tel. 572940380

Zasady uczestnictwa:
REGULAMIN UCZESTNICTWA: 1. Zapisy na zajęcia poprzedzone są konsultacją prowadzącej z rodzicem. Celem konsultacji jest poznanie mocnych stron dziecka, obszarów w rozwoju dziecka wymagających wsparcia.
2. Po konsultacji rodzic informowany jest o zakwalifikowaniu dziecka do grupy lub proponowana jest inna forma wsparcia dla dziecka.
3. Przed rozpoczęciem warsztatów dla dzieci, rodzic uczestniczy w warsztatach psychoedukacyjnych dla rodziców (czym jest nieśmiałość, jakie są przyczyny, jak rodzic może pomagać i wspierać dziecko).
4. Na pierwszych zajęciach w dniu …................................ rodzic aktywnie uczestniczy z dzieckiem w ćwiczeniach (są to zajęcia integracyjne).
5. Na zajęciach obowiązuje wygodny strój i buty na zmianę. Prosimy o punktualne przywożenie i odbieranie dziecka z zajęć.
6. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach opłata za spotkanie nie będzie zwracana.
7. Rodzic zobowiązuje się o informowaniu prowadzącego o nieobecności dziecka 24 h przed rozpoczęciem zajęć.
Ważne jest aby dziecko uczestniczyło we wszystkich zajęciach, regularna obecność to szansa na ćwiczenie ważnych umiejętności. Nieobecność jednego dziecka ma znaczenie dla całej grupy i formy przebiegu spotkania.
8. Po zakończonych warsztatach z dziećmi, rodzic uczestniczy w warsztatach dla rodziców (omówienie, dalsze wskazówki do pracy z dzieckiem w domu,zakończenie cyklu warsztatowego).
9. W przypadku choroby prowadzącej lub innej nieprzewidzianej sytuacji warsztaty zostaną przełożone na inny termin. Uczestnicy o odwołaniu i przesunięciu warsztatów na inny termin zostaną poinformowani telefonicznie.
10. W przypadku braku miejsc dziecko będzie umieszczone na liście rezerwowej. W razie zwolnienia miejsca informujemy rodzica z listy o możliwości uczestnictwa dziecka w warsztacie.

OPŁATY ZA WARSZTATY I INNE
1.Konsultacja z rodzicem przed warsztatami – 100 zł (50 min) – płatna w dniu konsultacji.
2.Warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci nieśmiałych (w tym również 2 spotkania warsztatowe dla rodziców) – 600 zł.
3. Pisemna informacja o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć (na życzenie rodzica) – 50 zł.
4. Wpłata zaliczki w wysokości 150 zł powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do grupy. Wpłata pozostałej kwoty, powinna nastąpić najpóźniej w terminie do dnia…..………..…….
Opłatę za udział dziecka w zajęciach należy wpłacić na nr konta Pekao S.A. 67124013561111001061842967
W tytule przelewu należy podać nazwę warsztatu.

Powrót do aktualnej oferty